windows.jpg

Privacyverklaring Eerste Wouwse Sportfokkers Vereniging De Eendracht

Door de Eerste Wouwse Sportfokkers Vereniging De Eendracht, hierna te noemen EWSV, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. EWSV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door de vereniging dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houdt EWSV zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.                 

Dit betekent onder andere, dat EWSV: duidelijk vermeldt met welke doeleinden EWSV persoonsgegevens verwerkt. Dat doet EWSV via deze privacyverklaring; de verzameling van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen; uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

EWSV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring legt EWSV uit welke persoonsgegevens EWSV verzamelt en gebruikt met welk doel. EWSV raadt u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is vastgesteld op 11 juni 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door uw inschrijving als lid van EWSV maakt u bepaalde gegevens aan EWSV bekend. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. EWSV bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan EWSV worden verstrekt om te verweken. EWSV gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: NAW-gegevens, telefoonnummer(s), geboortedata; emailadres(sen); Iban-gegevens en bondsnummers.                                                                                                           

Registratie

Bij uw verzoek om lid te worden van EWSV worden u een aantal gegevens gevraagd. Na de acceptatie van uw lidmaatschap bewaart EWSV de door u opgegeven persoon- en overige gegevens met het doel om u relevante informatie over de vereniging en haar leden toe te sturen. Uw persoonsgegevens, inclusief geboortedatum, heeft EWSV nodig om te bepalen onder welk soort lidmaatschap u valt. Uw telefoonnummer(s) zullen alleen door EWSV gebruikt worden om contact met u te maken, wanneer de email niet bruikbaar is of u niet in het bezit bent van een emailadres. Wanneer u uw lidmaatschap van EWSV opzegt worden al uw gegevens aan het eind van de daaropvolgende maand uit het ledenbestand verwijderd. Uw Iban-gegevens worden bekend en zijn nodig wanneer u uw jaarlijkse contributie overmaakt, andere betalingen doet aan EWSV of als uw contributie per incasso wordt geïnd. Deze gegevens worden door EWSV voor geen andere doeleinden gebruikt.

Contactformulier, uitnodigingen voor bijeenkomsten en clubblad

EWSV biedt haar leden een clubblad, waarmee EWSV haar leden wil informeren over verenigingszaken die interessant of belangrijk kunnen zijn voor haar leden. Uw emailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van leden die de uitnodiging per email wensen te ontvangen. Als u een (contact)formulier op de website invult, of EWSV een email stuurt, dan worden de gegevens die u EWSV toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Advertenties

Onze website vertoont momenteel geen advertenties van derden, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.

Verstrekking aan derden

EWSV zal uw gegevens niet aan derden verstrekken anders dan na overleg met de betrokkene(n).

Beveiliging

EWSV neemt beveilingsmaatregelen om misbruik van- en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Klachten

Iedere betrokkene heeft het recht om met betrekking tot de registratie van zijn persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die, mogelijk in de toekomst, door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. EWSV kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. EWSV raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruikt te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het bestuur van EWSV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid van EWSV of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met EWSV opnemen via volgende gegevens: emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het contactformulier op de website van EWSV,  www.ewsv.nl

Identiteit

Naam van de vereniging: Eerste Wouwse Sport Fokkersvereniging De Eendracht; Inschrijfnummer bij Kamer van Koophandel: V-282401